JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

eszkatológia

eszkatológia szó jelentése

Az "eszkatológia" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: Az eszkatológia, az ógörög "eschatos" (utolsó) és "logos" (tudomány) szavakból ered, melyek együttesen az "utolsó dolgok tudománya" jelentést hordozzák. Az eszkatológia a teológia egyik ága, amely az emberi élet utolsó dolgaival foglalkozik, beleértve a halált, a feltámadást, az ítéletet és az örökkévalóságot. Az eszkatológia több vallásban jelen van, például a keresztény hitrendszerben. A keresztény eszkatológiában az utolsó idők eseményei és az emberi lélek sorsa áll a középpontban. Tartalmazza a Krisztus második eljövetelét, az élők és holtak feltámadását, az ítéletet és a mennyország vagy pokol örök állapotát. Az eszkatológia fontos témakör a vallásos tanításokban és filozófiákban is. A vallásokon belül különböző nézetek lehetnek az eszkatológiával kapcsolatban, ami eltérő felfogásokhoz vezethet. Az eszkatológia segít az embereknek megérteni és megalapozni a hitüket a halál utáni élettel, valamint arra ösztönöz, hogy az életüket a vallásos elvek és értékek szerint éljék. Fontos megjegyezni, hogy az eszkatológia nem csak a vallásos tanításokban található meg, hanem számos filozófiai és kulturális kontextusban is fontos téma lehet.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

Az "eszkatológia" szó eredetét a görög nyelvből eredeztethetjük. Az "eszkhatos" (ἔσχατος) görög szó azt jelenti, hogy "utolsó" vagy "végső", míg az "-ológia" (-ολογία) végződés az "tanulmányozás" vagy "tudományág" jelentésű.

Az eszkatológia tehát a végső dolgokkal, a világvégével, a halállal és az emberi létezés utáni állapottal foglalkozó tanulmány. A kifejezést először a teológiában használták, ahol az emberi történelem végét, Isten ítéletét és a túlvilági életet vizsgálják.

Az eszkatológia fogalmának eredete többek között az Ószövetségben is megtalálható. Az Ószövetségben több próféciában megjelenik a világ végéről és az utolsó ítéletről szóló gondolat. Az Újszövetségben pedig Jézus Krisztus tanításai között szintén fellelhetőek ezek az elemek.

A szó kialakulása és elterjedése során az eszkatológia nemcsak a teológiában vált fontossá, hanem az irodalomban, a filozófiában és más tudományterületeken is széleskörűen alkalmazzák. Az eszkatológia fogalmának különféle értelmezései és megközelítései vannak, amelyeket az egyes tudományágak és vallási irányzatok saját kontextusukban vizsgálnak.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. Az eszkatológia a teológiában foglalkozik a világ végével és az emberi lélek sorsával.
2. A keresztény hitben az eszkatológia fontos szerepet játszik, hiszen hite szerint Krisztus második eljövetelekor fog bekövetkezni a feltámadás és az ítélet napja.
3. Az eszkatológia tanulmányozása során feltárulnak azok a bibliai próféciák, amelyek az utolsó idők eseményeit jósolják meg.
4. A különböző vallásokban is megtalálhatóak eszkatológiai elképzelések, amelyek a világ végét vagy egy új, jobb világ eljövetelét jósolják.
5. Az eszkatológiai témákat gyakran boncolgatják a vallástudomány és a teológia területén, hogy jobban megértsék az emberiség jövőjére vonatkozó elképzeléseket.
6. Az eszkatológia segít megérteni és értelmezni az apokaliptikus írásokat, amelyekben részletesen leírják a világ végső időszakait és az azt követő eseményeket.
7. Az eszkatológiai tanításokban gyakran találkozhatunk olyan fogalmakkal, mint a pokol, a mennyország és az örök élet.
8. Az eszkatológiai elképzelések sok ember számára kérdéseket vetnek fel a halál, az ítélet és az utóélet témakörében.
9. Az eszkatológia nem csupán vallási jelentőséggel bír, hanem inspirálhatja az embereket arra, hogy jobban éljenek és készüljenek fel az eljövendő időkre.
10. Az eszkatológia tanulmányozása során fontos megérteni, hogyan hat ez a tudás az egyéni és közösségi hitre és életre.

Rokonértelmű szavak

végső dolgok tanulmánya, végítéleti tan, kozmológia, apokaliptika, végső idők tudománya

Fonetikus átírás

[ɛskatologiːa]

Betűrendben közeli szavak

eszencia, eszer, eszerint, eszkaláció, eszkalálódik, eszkatológia, eszkort, eszköz, eszme, eszméletlen, eszmény,